Про формування штатних розписів закладів охорони здоров’я

Про формування штатних розписів закладів охорони здоров’я

Міністерством охорони здоров’я України (далі - МОЗ України) 02.09.2016 видано наказ № 928 «Про втрату чинності наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23 лютого 2000 року № 33» (далі - Наказ №928).

Наразі згаданий наказ оскаржується Профспілкою в судовому порядку, оскільки, на нашу думку, скасування хоча б примірних штатних нормативів неодмінно призведе до розбалансування системи охорони здоров’я, особливо в умовах її реформування, та зумовить масові звільнення працівників галузі.

Разом з цим, з відміною штатних нормативів перед керівниками закладів охорони здоров’я постали питання щодо визначення оптимальної структури закладів та затвердження їх штатних розписів.

Натомість, завданням Профспілки є захист трудових та соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки, забезпечення неухильного додержання роботодавцями вимог законодавства України про працю під час здійснення згаданих заходів.

Виходячи з викладеного, повідомляємо, що під час проведення адміністрацією закладу охорони здоров'я такої роботи доцільним є врахування критеріїв щодо встановлених завдань та функцій закладу, обсягу медичної допомоги, що надається закладом, які регламентуються відповідними нормативними актами: положеннями про заклади (структурні підрозділи), галузевими стандартами, нормами, правилами та нормативами тощо.

При цьому слід керуватися діючими нормативними актами з питань оплати та нормування праці, зокрема, щодо норм робочого часу та відпочинку, не допускати введення посад, не передбачених Національним класифікатором професій України ДК 003:2010 (наказ Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327) і затвердженими номенклатурами лікарських посад та посад молодших спеціалістів з медичною освітою (накази МОЗ від 28.02.2002 №385 та від 23.11.2007 №742).

Звертаємо увагу на те, що пунктом 28 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 встановлено, що штатна чисельність працівників, яка підлягає затвердженню за штатним розписом, повинна бути приведена у відповідність з визначеним фондом оплати праці, доведеним у бюджетних призначеннях на оплату праці.

До складання штатного розпису закладу охорони здоров'я оформлюється тарифікаційний список, що є допоміжним документом, в якому розписуються штатні посади усіх структурних підрозділів закладу, дані по кожній посаді (назва посади, кваліфікація, стаж роботи), формується посадовий оклад, вказуються розміри надбавок і доплат, що мають обов’язковий характер та місячний фонд заробітної плати.

Формування тарифікаційного списку здійснюється тарифікаційною комісією, яка формується у складі заступника керівника з економічних питань (спеціаліста- економіста), головного бухгалтера, працівника, який займається питаннями кадрів, голови профспілкового комітету та інших осіб, які можуть залучатися керівником закладу.

Тарифікаційний список складається щорічно, є документом для складання штатного розпису, додається до нього і підписується всіма членами комісії (форма тарифікаційного списку наведена у додатку 1 до спільного наказу Мінсоцполітики України та МОЗ України від 05.10.2005 № 308/519).

Форму типового штатного розпису для бюджетних закладів та установ затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету», в якій по кожному структурному підрозділу відображається загальна кількість штатних одиниць за групами персоналу (наприклад, лікарів, палатних медичних сестер, молодших медичних сестер палатних тощо) з встановленням середнього посадового окладу на місяць, надбавок, доплат, місячного фонду заробітної плати для цієї групи, та фонду оплати праці на рік. Штатна чисельність працівників та місячний фонд заробітної плати у тарифікаційному списку мають збігатися із відповідними даними у штатному розписі.

Враховуючи наведений перелік відомостей, які відображаються у штатному розписі та з урахуванням приписів статей 97, 247 КЗпП України, статті 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», він має погоджуватися з виборним органом первинної профспілкової організації.

Оформлений у такий спосіб проект штатного розпису закладу охорони здоров’я підписується головним лікарем та головним бухгалтером, після чого документ подається на затвердження головному розпоряднику бюджетних коштів разом із тарифікаційним списком.

Також повідомляємо, що у зв’язку з актуальністю теми, практичні питання складання та затвердження штатних розписів лікувально-профілактичних закладів висвітлені у статті «Наказ № 33 втратив чинність: складаємо штатний розпис по-новому» (копія додається), розміщеній у журналі «Управління закладом охорони здоров’я» (№12/2016).

Водночас повідомляємо, що згадана стаття містить деякі неточності. Так, у підтемах «Дотримання галузевих стандартів у штатних розписах ЛПЗ» та «Методи вивчення витрат робочого часу» вказано, що тарифікаційний список узгоджується із Пенсійним фондом, що не відповідає дійсності.