КОНКУРС НА КРАЩУ ПЕРВИННУ ПРОФСПІЛКОВУ ОРГАНІЗАЦІЮ

КОНКУРС НА КРАЩУ ПЕРВИННУ ПРОФСПІЛКОВУ ОРГАНІЗАЦІЮ

 

Рада Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я, згідно Плану роботи та Постанови Президії  звертається до Вас з пропозицією щодо участі у міському конкурсі "Краща первинна профспілкова організація". Для цього просимо Вас на адресу міської ради профспілки до 10 лютого 2012 року направити слідуючи документи:

 • 1. Заявка на участь у конкурсі (додається);
 • 2. Інформація про роботу первинної профспілкової організації (оформлюється в альбомі, доповнюється фотографіями), яка включає слідуючи пункти:
 • Прізвище голови профкому, кількість членів профспілки, кількість членів профкому (список, посада);
 • Адреса первинної профспілкової організації;
 • Стан організаційної роботи та укріплення профорганізації (охоплення профчленством працюючих - %, організація навчання профактиву - кількість, план роботи, кількість профспілкових зборів, засідань профкому);
 • Робота по соціально-економічному захисту членів профспілки (наявність колективного договору, участь у міському конкурсі "Кращий колективний договір", підведення підсумків виконання колдоговору, сума коштів запланованих КД для фінансування виплат, які непередбачені законодавством, додаткові пільги та компенсації непередбачені законодавством);
 • Контроль за правильністю нарахування заробітної плати, та її своєчасним перерахуванням в зв'язку зі збільшенням мінімальної заробітної плати;
 • Нагляд та контроль за дотриманням законодавства про працю, участь у вирішенні конфліктних ситуацій, вміння вести соціальний діалог з роботодавцем (якщо є конкретні приклади - вдалося запобігти звільненню з роботи, оголошенню догани, інше);
 • Нагляд та контроль за умовами праці та охорона праці в установі (конкретні приклади, як проводиться, які досягнення);
 • Контроль за захворюваністю працівників, організація проведення медоглядів;
 • Організація оздоровлення членів профспілки та їх дітей.
 • Культурно-масова робота (організація конкурсів, художня самодіяльність, спортивно-оздоровча робота, організація екскурсій);
 • Інформаційна робота: участь у нарадах адміністрації, медичних радах, наявність профспілкового стенду.
 • Організація фінансової роботи в профкомі (повнота та своєчасність надходження членських внесків, якість ведення фінансової документації та своєчасність звітності)

 

 

 

Додаток № 1 до Постанови
Президії ради профспілки
Від "08_"_06__2011 р. № _19

ПОЛОЖЕННЯ
про галузевий огляд конкурс на кращу організаційну роботу профкомів первинних профспілкових організацій (районних об'єднань) 

•1.      Мета та завдання огляду-конкурсу.

•1.1       Огляд-конкурс проводиться з метою покращення профспілкової роботи в первинних профспілкових організаціях по захисту трудових і соціально-економічних прав та законних інтересів членів профспілки, підвищення ініціативи профкомів.

•1.2       Огляд-конкурс повинен сприяти:

 • Укріпленню першої ланки профспілкових органів;
 • Підвищенню активності членів профспілки та мотивації профспілкового руху;
 • Взаємодопомозі і солідарності дій в реалізації цілей і завдань профспілки;
 • Колегіальності та гласності в роботі всіх профспілкових органів;
 • Обов'язковості виконання рішень вищестоящих виборних органів (Конференції, ради, президій);

•2.      Організаційне забезпечення огляду-конкурсу.

2.1. Для забезпечення організації і проведення огляду-конкурсу створюється організаційний комітет (далі Оргкомітет) у складі, затвердженому на засідання президії ради профспілки.

2.2. Оргкомітет:

 • Проводить організаційно-методичну роботу;
 • Забезпечує інформацією членів профспілки та первинні профспілкові організації через газету "Медик столиці";
 • Збирає заявки учасників огляду-конкурсу.

 

•3.      Етапи проведення огляду-конкурсу.

3.1. Огляд-конкурс проводиться в два етапи: Перший - в первинних профспілкових організаціях, в районних об'єднаннях; другий - міський.

3.2. Перший етап проводиться до 01 січня 2012 року.

3.3. Другий етап огляду конкурсу проводиться до 01 лютого 2012 року. Підсумки оголошуються через газету «Медик столиці», переможці нагороджуються почесними грамотами та преміями.

 

•4.      Учасники огляду-конкурсу.

4.1. В огляді-конкурсі приймають участь первинні профспілкові організації установ охорони здоров'я столиці, які входять як структурні ланки до Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я.

4.2. Висунення профорганізацій для участі в першому етапі огляду-конкурсу може здійснюватись самими організаціями, або районними об'єднаннями.

4.3. Районні оргкомітети висувають на другий етап огляду-конкурсу по одній організації.

4.4. Первинні профспілкові організації, які бажають прийняти участь у міському огляді-конкурсі подають в оргкомітет заявки на участь у другому етапі та відповідні документи (форма заявки та критерії оцінки роботи додаються)

 

•5.      Підведення підсумків та нагородження переможців.

5.1. Підведення підсумків проводиться по кожному етапу.

•·       Підведення підсумків та нагородження переможців першого етапу проводиться в районних об'єднаннях.

•·       Підведення підсумків та нагородження переможців другого етапу проводиться  за поданням оргкомітету на засіданні президії ради профспілки.

5.2. Переможцями визначаються ті профкоми, які досягли найкращих показників з наступних напрямків роботи:

 • Стан організаційної роботи та укріплення профорганізації (охоплення профчленством працюючих, організація навчання профактиву, ведення документообігу);
 • Робота по соціально-економічному захисту членів профспілки (наявність колективного договору, участь профкому у вирішенні соціально-економічних питань в установі, підведення підсумків виконання колдоговору);
 • Нагляд та контроль за дотриманням законодавства про працю, участь у рішенні конфліктних ситуацій, вміння вести соціальний діалог з роботодавцем;
 • Нагляд та контроль за умовами праці та охорона праці в установі;
 • Організація фінансової роботи в профкомі (повнота та своєчасність надходження членських внесків, якість ведення фінансової документації та своєчасність звітності)
 • Організація оздоровлення членів профспілки та їх дітей.
 • Культурно-масова робота (організація конкурсів, художня самодіяльність, спортивно-оздоровча робота).
 • Інформаційна робота профкому, наявність профспілкового стенду.

5.3. Кожна умова оцінюється за п'ятибальною шкалою (додаток "Критерії оцінки"). 5.4. Переможцями визнаються профкоми, які набрали найбільшу кількість балів за головними умовами конкурсу.

Нагородження переможців Почесними грамотами здійснюється на урочистих зборах.

Лист - заявка 

на участь у міському огляді-конкурсі на кращу первинну профспілкову організацію

Первинна профспілкова організація__________________________________________________

____________________________________________________________

(повна назва організації)

заявляє про участь у міському галузевому огляді-конкурсі на кращу первинну профспілкову організацію .

Підтверджуємо, що профком проводить роботу, яка відповідає критеріям конкурсу, Всі необхідні матеріали, підтверджуючі роботу будуть представлені на розгляд комісії.

Голова профкому                    __________              ________________          

М.П.    "___"_____________2012 року

 Додаток  до Постанови
Президії ради профспілки
Від "_11_"_08__2011 р. № ___

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ
роботи профспілкових організацій

Розділ роботи

Критерії оцінки

Кількість балів

1.

Організаційна робота

Профчленство:

Від 85 до 100 %

Від 55 до 85 %

Менше 55 %

 

5

4

3

 

Наявність плану роботи та його зміст

3-5

 

Наявність та якість оформлення протоколів зборів,
конференцій, засідань профкому

3-5

 

Навчання профактиву

5

 

Наявність інформаційного стенду про роботу профкому
та якість його оформлення

3-5

 

Наявність облікових карток та профбілетів, заяв
на безготівкове перерахування профспілкових
внесків через бухгалтерію установи

5

 

Наявність журналів реєстрації звернень членів
профспілки, вхідної та вихідної документації

3

2.

Робота з питань соціально-економічного захисту членів профспілки

Наявність колективного договору, зареєстрованого

5

 

Участь колективного договору в міському конкурсі:

Перше місце

Друге місце

Третє місце

5

4

3

 

Контроль з боку профкому за правильністю нарахування
заробітної плати, участь в розподілі премій
та матеріальної допомоги

3-5

 

Додаткові пільги, яких добився профком (безоплатний проїзд,
додаткова оплачувана відпустка, лікування та
диспансерне обстеження та ін.)

3-5

3.

Робота по створенню безпечних умов праці та охорона праці

Контроль за створенням безпечних умов праці з боку профкому

5

 

Забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, спецхарчуванням

5

 

Пільги за колективними договорами з розділу охорони праці

5

 

відсутність нещасних випадків на виробництві

5

4.

Робота з питань правового захисту

Контроль з боку профкому за дотриманням законодавства про працю

3-5

 

Участь профкому в складанні графіка відпусток та його затвердження

5

 

Наявність комісії з трудових спорів

3

 

Контроль за виконанням режиму праці та відпочинку

5

5.

Фінансова робота

Якість ведення фінансових документів та звітів

3-5

 

Контроль за перерахуванням профспілкових внесків

5

6.

Організація оздоровлення членів профспілки та їх дітей

Оздоровлення дітей медичних працівників

3-5

 

Організація та контроль за диспансеризацією медичних працівників

5

 

Наявність в колективному договорі пільг по оздоровленню працівників

5

7.

Культурно-масова та спортивна робота

Проведення конкурсів професійної майстерності в установі

5

 

Наявність гуртків художньої самодіяльності

3

 

Проведення спортивно-оздоровчої роботи

3

 

Організація дозвілля членів профспілки (екскурсії, вечори тощо)

5

8

Інформаційна робота

Наявність профспілкового стенду 

надання інформації в газету «Медик столиці»

5

3