Головний пріоритет – інтереси пацієнта!

 

«Головний пріоритет - інтереси пацієнта»

      На цьому наголосив міністр охорони здоров'я України Оле­ксандр Аніщенко під час засіда­ння членів Координаційної ради та робочої групи (до якої увій­шли фахівці МОЗ України, кері­вники НАМИ України, НМАПО їм. П.Л. Шупика, НМУ ім. О.О. Бо­гомольця, провідні науковці та практики) з розробки проекту Загальнодержавної програми «Здоров'я-2020: український вимір», яке відбулося в МОЗ Ук­раїни. «Ми повинні врахувати все для посилення системи охорони здоров'я в інтересах пацієнта. Особлива увага має бути спрямована на профіла­ктику неінфекційних хвороб (ад­же саме вони є причиною зна­чного відсотка смертей як в Ук­раїні, та і в усьому світі), на формування відповідального ста­влення кожного громадянина до власного здоров'я тощо, - відзначив Олександр Володимиро­вич. - Уряд поставив перед на­ми завдання: розробити й пода­ти проект нової програми до 1 травня, і ми повинні його вико­нати».

       Про основні напрямки та структуру проекту Загальноде­ржавної програми «Здоров'я-2020: український вимір» допо­віла професор кафедри соці­альної медицини та охорони здоров'я НМУ ім. О.О. Богомольця Тетяна Грузєва. Вона, зокрема, відзначила, що під час підготовки структури проекту було проаналізовано вітчизня­ний та зарубіжний досвід, вра­ховано рекомендації міжнародних та регіональних організацій охорони здоров'я, обґрунтовано нагальність радикальних у змін відповідно до сучасних проблем медичного забезпечення тощо. Програма передбачає 800 різних заходів, вартість яких за бюджетними статтями становить 94 млрд грн.

       Після обговорення доповіді Олександр Аніщенко дав завда­ння надіслати структуру Про­грами зацікавленим міністерс­твам та відомствам з проханням  надати пропозиції та матеріали із заходами, які можуть бути включені до розділів проекту та організувати доопрацювання проекту відповідно до Закону України «Про державні цільові програми» із фінансово-економічним обґрунтуванням.

 

(за матеріалами газети МОЗ України та ЦК галузевої Профспілки «Ваше здоров'я» від 3.02.2012 р. №4)