Мін'юст роз'яснює окремі положення Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

     У зв'язку з чисельними зверненнями працівників галузі та роботодавців за роз'ясненням з приводу застосувань окремих положень Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» Профспілка за роз'ясненням звернулась до Міністерства юстиції України, й отримала відповідь.  

 

МІНСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАНИ

 

лист від 20.03.2012 р. №2236-0-26-12/11                         Професійна спілка працівників охорони здоров'я

Міністерство юстиції розглянуло лист Професійної спілки працівників охорони здоров'я України від 6 лютого 2012 року № 01-44 щодо надання роз'яснення деяких положень Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» і в межах компетенції повідомляє.

Щодо визначення поняття «посадова особа» слід виходити з правозастосовної практики, відповідно до якої головним критерієм віднесення особи до кола посадових осіб є наявність в неї організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій.

Зокрема, Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року № 5 «Про судову практику у справах про хабарництво» визначає, що організаційно-розпорядчими обов'язками є обов'язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступників, керівників структурних підрозділів (начальники цехів, завідуючі відділами, лабораторіями, кафедрами), їх заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо).

У той же час під адміністративно-господарськими обов'язками розуміються обов'язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо). Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб, завідуючих складами, магазинами, майстернями, ательє, їх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо.

Таким чином, керівники та інші посадові особи, посади яких пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій у юридичних особах публічного права, що фінансуються з місцевих бюджетів, відповідно до підпункту «а» пункту 2 частини першої статті

4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» належать до суб'єктів відповідальності за корупційні порушення.

Щодо  визначення  поняття «юридична  особа  публічного права»

зазначаємо, що згідно з частиною другою статті 81 Цивільного кодексу України юридична особа, яка створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, є юридичною особою публічного права.

Стосовно урегулювання конфлікту інтересів повідомляємо, що відповідно до статті 14 закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та посадові особи юридичних осіб, зобов'язані:

1)      уживати    заходів    щодо    недопущення    будь-якої    можливості виникнення конфлікту інтересів;

2)      повідомляти невідкладно безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів.

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, порядок надання окремих видів державних послуг та провадження інших видів діяльності, пов'язаних із виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, мають передбачати порядок та шляхи врегулювання конфлікту інтересів.

Частиною першою статті 1 вказаного Закону визначено, що конфлікт інтересів - суперечність між особистими інтересами особи та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень

Принагідно зазначаємо що, листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, вони мають лише роз'яснювальний, інформаційний характер і не встановлюють жодних правових норм.

Заступник Міністра                      Д. М. Ворона