Засідання Президії НАМН України

Відкрив засідання президент Національної академії медичних наук України академік Віталій Іванович Цимбалюк та передав слово  директору Національному інстититуті фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського, академіку Юрію Івановичу Фещенку, який звітував про роботу інституту.

Сьогодні інститут – це головна науково-дослідна установа в Україні, що займається різнобічними науковими, науково-дослідними й організаційно-методичними аспектами удосконалення фтизіатричної і пульмонологічної допомоги населенню і має унікальне оснащення і висококваліфікований кадровий потенціал. 

В цьому році інститут відмічає 95 річчя, адже 28 листопада 1922 року постановою Ради Народних Комісарів України № 112 на базі дев'ятої міської туберкульозної лікарні (вул. Утішна, 32, нині - вул. Платона Майбороди) створений Київський туберкульозний інститут. Одним з ініціаторів його організації, науковим консультантом і керівником ученої ради інституту був професор Ф.Г. Яновський. У 1992 р. інститут перейменували в Український НДІ фтизіатрії і пульмонології імені академіка Ф.Г. Яновського. Увесь цей час інститут підкорявся Міністерству охорони здоров'я України, а з вересня 1993 р. увійшов до складу Національної академії медичних наук (НАМН) України. 

В інституті працюють близько 700 співробітників, і сьогодні вони виконують 16 науково-дослідних робіт. 

Інститут має добре оснащену клінічну базу на 530 ліжок, що дозволяє здійснювати лікування понад 3 тис. хворих на рік, виконувати понад 300 хірургічних утручань, у тому числі дуже складних реконструктивно-відбудовних. У поліклінічному відділенні інституту щорічно одержують висококваліфіковану консультативну допомогу понад 15 тис. хворих туберкульозом, неспецифічними й онкологічними захворюваннями легень. Інститут є головною установою країни за своїм профілем. Тут розташована кафедра туберкульозу та пульмонології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, функціонують Республіканський пульмонологічний центр для дорослих і Республіканський центр алергічних захворювань легень. 

За роки існування інституту його співробітниками реалізований ряд пріоритетних наукових програм, що мають важливе значення в області теоретичної і практичної медицини. Уперше створене новий науковий напрямок щодо вивчення імунітету й алергії при хворобах органів дихання. Вивчено механізми придбаного протитуберкульозного імунітету і його взаємозв'язок із поствакцинальною й інфекційною алергією. Досліджено мінливість мікобактерій туберкульозу і запропоновані оптимальне їх типирування і вивчення медикаментозної стійкості. Розроблено нові живильні середовища для вирощування мікобактерій. Значний внесок учені інституту внесли у розробку прогресивних організаційних форм і методів боротьби з туберкульозом. Створено оптимальну систему виявлення, діагностики і диспансеризації хворих туберкульозом і НЗЛ. Здійснено профілювання туберкульозних лікарень.

Вперше в країні організовані "базові" стаціонари для уперше виявлених хворих деструктивним туберкульозом легень, що дозволило протягом 10-12 років здійснити ефективний централізований контроль якості діагностики й лікування всіх контингентів хворих. В інституті закладені основи фтизіогеріартрії. Розроблено Національну програму протитуберкульозних заходів в Україні. Проводяться дослідження щодо епідеміології, профілактики, діагностики й лікування НЗЛ, у тому числі в умовах нинішньої екологічної обстановки. Уперше в країні розроблена система диспансеризації хворих НЗЛ. Розроблено й апробовані методи медичної кібернетики в пульмонології й фтизіатрії. На основі ЕОМ створені математичні моделі патогенезу, діагностики і лікування НЗЛ, здійснюється прогнозування епідеміологічної ситуації щодо туберкульозі. Запропонована й успішно впроваджується в практику нова клінічна класифікація НЗЛ. Впроваджено інтенсивні методи етіотропної і патогенетичної протизапальної терапії, заснований новий напрямок у фтизіопульмонології - ендолімфатична терапія, що дозволила істотно поліпшити ефективність лікування і скоротити його терміни у хворих туберкульозом і гнійно-деструктивними процесами легень. Розробляються не медикаментозні методи лікування туберкульозу і НЗЛ (внутрішньосудинне лазерне й ультрафіолетове опромінення крові, мікрохвильова резонансна терапія і т.п.).

В останні роки розроблені нові методи профілактики й лікування бронхіальної астми. Упроваджено різні сорбціонні методи терапії (гемосорбція, імуносорбція, плазмаферез, спленосорбція). Розроблено технологію амбулаторної допомоги хворим туберкульозом і НЗЛ в умовах денних стаціонарів. Розроблені й удосконалені різні варіанти колапсохірургічних втручань, резекції легень, хірургічних утручань безпосереднього впливу на основне патологічне вогнище в легенях. Розроблені нові види оригінальних первинних і повторних хірургічних утручань при туберкульозі, НЗЛ, емпіємі плеври. Вивчено особливості комплексного лікування хворих із супутніми захворюваннями, насамперед - із цукровим діабетом, ожирінням, дефіцитом маси тіла. Розроблено методи профілактики й лікування післяопераційних ускладнень, зокрема, інфекційних і тромбоемболічних. Розроблено наукові основи інтеграції фтизіатрії з пульмонологією, диференціальної діагностики захворювань легень, вивчені патофізиологічні механізми дихання і кровообігу, первинної легеневої гіпертензії, біохімічних й імунологічних порушень при легеневій патології й методи їхньої корекції. Розроблені апаратні засоби для фтизіопульмонології, торакальної хірургії, технології лікування бронхіальної астми. Розробляються ліпосомальні лікарські форми бронхолітичних і протитуберкульозних препаратів, а також протитуберкульозні препарати пролонгованої дії. В інституті створені й впроваджені в промислове виробництво нові лікарські препарати Ліпін і Теком. Розроблено новий метод ранньої скринінгової діагностики онкологічних захворювань, вивчаються механізми онкогенезу, впливу на органи дихання іонізуючого опромінення.

З 1991 р. вивчається спадкова схильність до туберкульозу, значення генетичних факторів розвитку порушень гомеостазу і різних видів метаболізму, біотрансформації лікарських речовин в організмі. 

Дослідження, проведені в інституті, підтверджені 120-ю авторськими свідоцтвами, 70-ю патентами і більш ніж 1200-ми раціоналізаторськими пропозиціями. Інститут має свій зареєстрований товарний знак.