Міжнародний день прав людини

10 грудня 1948 року Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини – перший міжнародний документ, що включає широкий перелік політичних, громадянських, соціальних, культурних та економічних прав і свобод. З 1950 року в усьому світі цю дату щорічно стали відзна­чати як Міжнародний день прав людини.

Прийняття Загальної декларації прав лю­дини привернуло увагу до основоположних прав людини і спонукало людство до розроб­ки та укладення численних конвенцій, де­кларацій та протоколів з прав людини. За­кріплені в декларації принципи рекомендо­вано до виконання в усіх країнах світу.

Правове становище людини визначаєть­ся правом на життя, свободу і власність, на достатній життєвий рівень, що вимагає право на гідну працю.

У Загальній декларації закріплено наступ­ні принципи: рівність людей (усі люди наро­джуються вільними та рівними в правах, не­залежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії тощо); право кожного на життя, свобо­ду й особисту недоторканість; заборона раб­ства та работоргівлі; право кожного на правосуб’єктність; рівність усіх перед зако­ном; право на звернення до суду; право на свободу пересувань та вибір місця мешкан­ня; право на громадянство; право на шлюб; право володіти майном; право на свободу пе­реконань; право на мирні збори; право на участь в управлінні громадськими та дер­жавними справами; право на працю тощо.

Святкування Міжнародного дня захисту прав людини спонукає до ініціатив суспіль­ства у напрямку розвитку демократії, пова­ги і додержання норм міжнародних актів, ратифікованих Україною, законів, підви­щення правової культури у громадян, за­твердження високих стандартів життя.

Особливо актуальним стає дотримання прав людини в нашій країні, оскільки останні законодавчі ініціативи з боку вла­ди ведуть до звуження прав і свобод праців­ників, порушення міжнародних договорів, ратифікованих Україною, що визначають стандарти у сфері соціально-економічних і трудових відносин.

Сьогодні в усьому світі та Україні вкрай необхідне об’єднання спільних зусиль в ін­тересах дотримання прав і свобод людини як основи подальшого розвитку громадян­ського суспільства!